Geodezie, Topografie şi Cartografie

În prezent în domeniul geodezic, specialitatea Geodezie, topografie şi cartografie a fost concepută ca o specializare interdisciplinară, care pregăteşte specialişti capabili să dea soluţii eficiente pentru proiectarea, realizarea şi exploatarea lucrărilor din domeniul măsurătorilor terestre, cu diferite destinaţii (lucrări topografice inginereşti şi de cadastru, sistematizare, arhitectură, etc.). Planurile de învăţămînt şi programele analitice fiind corelate cu programe similare din ţară şi străinătate pentru recunoaştere pe baza sistemului de credite transferabile.

Viitorii specialişti cu studii colegiale la specialitatea Geodezie, topografie şi cartografie vor avea pregătirea necesară pentru implementarea profesiei de tehnician în instituţii specializate sau alte unităţi ale economiei naţionale: agenţiile naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, institute de proiectare şi urbanism, unităţi de construcţii şi agricole, administraţiile naţionale şi locale etc.

Absolvenţii vor obţine un nivel înalt de pregătire în scopul urmării unor studii aprofundate de licenţă, de master şi doctorat în geografie, geodezie, ecologie şi mediu, agronomie, construcţii, meteorologie, hidrologie, turism, energetică, îmbunătăţiri funciare etc.

Dezvoltarea învăţământului de profil geodezic s-a impus din necesităţile economiei naţionale, ţinîndu-se cont că numărul specialiştilor în domeniul măsurătorilor terestre este sub cerinţele acestui domeniu de activitate, reieşind din faptul dezvoltării acestei meserii după anii 1990.

Acest domeniu este de perspectivă atît în Republica Moldova cît şi pe plan european, existînd cerinţe pe piaţa muncii. Actualizarea şi modernizarea cadastrului pentru a-l face multifuncţional necesită un număr mare de specialişti cu o distribuţie pe cît posibil uniformă la nivel naţional. Dispunînd de cunoştinţe în domeniu de vîrf al profesiei de tehnician geodez, viitorii specialişti vor utiliza apărătură şi tehnică de calcul moderne de prelucrare a măsurătorilor terestre, adaptîndu-se schimbărilor rapide din domeniu. Datorită acestei pregătiri, tehnicianul geodez are posibilitatea de a alege un loc de muncă într-o gamă foarte largă de opţiuni.

Orele practice la disciplinele Topografie –Geodezie, Cartografie şi Automatizarea lucrărilor topografice se desfăşoară în cadrul laboratorului Geodezie, topografie şi cartografie a Colegiului de Ecologie şi în cadrul laboratorului GIS al Universităţii Tehnice a Moldovei.

Orele practice la disciplina Cadastru, se desfăşoară sub conducerea specialiştilor de la OCT Chişinău și OCT Chişinău nr. 1 în comun cu profesorul de cadastru, aplicînd diverse softuri cum ar fi: MapInfo, Autocad; Invetery;Procad AdminCad etc. la fel participă la diverse măsurări în teritoriu.

Orele la disciplinele menţionate mai sus se predau în baza softurilor: Autocad, Excel, ArcGis, MapInfo, Geonics. La disciplina Cadastru în cea mai mare parte din lectiile practice se desfășoară în incinta Colegiului de Ecologie în laboratorul „Geodezie, Topografie, Cartografie ” pe teren și sala de studiu, folosind și softurile AutoCad, MapInfo cu accesarea la Geoportal.md, ProCad, AdminCad, CadMap.

La disciplina Organizarea Teritoriului şi lucrări de bonitare la fel se desfăşoară în incinta Colegiului de Ecologie în laboratorul „Geodezie, Topografie, Cartografie ” pe teren şi la Universitatea Agrară de Stat din Moldova , folosind softuri cum ar fi: MapInfo; AutoCad, CadFun.

Absolvenţii colegiului la specialitatea „Geodezie, Topoghrafie, Cartografie” devin colaboratori ai OCT şi primării din R. Moldova, studenţi ai Universităţii Tehnice din Moldova şi Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Dacă să luăm în consideraţie că majoritatea satelor din republică duc lipsă de specialişti din domeniul geodezie, topografie şi cartografie, ca şi o bună parte din Oficiile Cadastrale Teritoriale la fel duc o lipsă colosală de specialiști din domeniul dat şi multe alte întreprinderi şi organizaţii atît de stat cît şi private putem menţiona că în prezent, în domeniul geodezie, topografie și cartografie este necesar de a completa locuri de tehnicieni geodezi.

O parte din lucrări de laborator la Topografie-Geodezie se desfăşoară în teren în cadrul campusului Universităţii Tehnice a Moldovei, blocul 10, precum şi pe terenul ce aparţine Colegiului de Ecologie.

La disciplina Urbanism se desfăşoară în incinta Colegiului de Ecologie în laboratorul „Geodezie, Topografie, Cartografie ” pe teren şi sala de studii. Între Colegiul de Ecologie şi Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru este semnat un accord de colaborare, care prevede colaborarea comună în domeniul pregătirii cadrelor şi sporirii potenţialului teoretico-metodic şi practic a specialiştilor de la specialitatea Geodezie, Topografie, Cartografie, pentru asigurarea activităţii de bază a ambelor instituţii.

Descriere

Domeniul de formare profesională a specialităţii Geodezie, topografie şi cartografie are drept scop fundamental pregătirea specialiştilor pentru proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informaţionale geografice precum şi colectarea, stocarea, analiza şi vizualizarea datelor în cadrul acestor sisteme. Folosind ultimile tehnologii din domeniu specialiştii geodezi trebuie să asigure producţia de hărţi, planuri, documentaţii, reprezentări grafice şi rapoarte specifice la nivelul teritoriului naţional.

În responsabilitatea lor intră, de asemenea, determinarea poziţiei obiectelor în spaţiu, precum şi determinarea poziţiei şi a caracteristicilor fizice şi geometrice ale lucrărilor inginereşti aflate pe, sub sau deasupra suprafeţei terestre, trasarea măsurarea şi urmărirea comportării construcţiilor.

O importanţă crescîndă, cu o influenţă şi impact social major o are activitatea specialistului geodez în planificarea, dezvoltarea şi reabilitarea proprietăţii imobiliare, lucrării cadastrale, stabilirea valorii şi gestiunea proprietăţii imobiliare. Prin rolul pe care îl deţine (culege şi stochează un volum mare de informaţii) cadastrul constituie un sprijin important pentru toate sectoarele economiei. Eficienţa acestui sprijin se poate face rapid şi comod dacă informaţiile reflectă în orice moment realitatea din teren.

Obţinerea cunoştinţelor în aceste direcţii prin intermediul studiilor de învăţamînt, a practicilor didactice în domeniu permit angajarea absolvenţilor în cîmpul muncii.

Misiunea de formare a specialiştilor în domeniul geodezic este conturată atît la nivelul studenţilor cît şi a cadrelor didactice.

Strategia de consolidare a specializării vizează următoarele obiective:

  • perfecţionarea continuă a planului şi a programelor de învăţământ, în concordanţă cu evoluţia tehnicii de specialitate din domeniul Geodeziei, şi raportîndu-se în permanenţă la instituţiile similare din ţară şi din Uniunea Europeană;
  • perfecţionarea prin cursuri  de specializare  a personalului  din producţie  care  activează în domeniul Geodeziei, cu statut de cadre didactice asociate;
  • dezvoltarea unor domenii de cercetare de mare actualitate în geodezie cum sunt: informatizarea geodezică, sisteme informaţionale ale teritoriului, GIS, tehnologii satelitare etc..

Ţinând cont de aceste considerente, activitatea specializării de Geodezie, topografie şi cartografie va contribui la formarea viitorilor specialişti geodezi cu un înalt profesionalizm care să asigure satisfacerea cerinţelor economiei naţionale din acest domeniu de activitate.

Безымянный-11